Lịch Sử

Hội Dòng Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc (Institute of The Blessed Virgin Mary - IBVM), hay còn được biết đến với tên gọi: các nữ tu dòng Loreto…

Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch Sử

Linh đạo

Xây dựng trên nền tảng linh đạo I-nhã: “chiêm niệm trong hoạt động”, linh đạo Loreto còn là những gợi hứng khởi đi từ đặc sủng mà Mary Ward nhận…

Chức năng bình luận bị tắt ở Linh đạo

Mục vụ

Sứ vụ là trọng tâm xác định căn tính của nữ tu Loreto và lòng mến là động lực thôi thúc chị em tiến bước. Hiến Pháp IBVM Cuốn 2_…

Chức năng bình luận bị tắt ở Mục vụ

Đoàn sủng

Đặc sủng nền tảng của Hội dòng được trao cho Mary Ward ngang qua những thị kiến và ơn thần nhiệm, giúp chị xác nhận tôn chỉ và lý tưởng…

Chức năng bình luận bị tắt ở Đoàn sủng