Giai Đoạn Đào Tạo

Giai đoạn đào tạo bao gồm: Tiền ứng sinh Ứng sinh Nhà tập Khấn tạm Khấn trọn Tiền ứng sinh Nếu vẫn còn hạn chế trong việc sử dụng Tiếng…

Chức năng bình luận bị tắt ở Giai Đoạn Đào Tạo

Ứng Tuyển

Đây là thời gian để giúp ứng sinh cũng như Hội Dòng Loreto nhận định và xem xét, liệu đây có phải là lối sống giúp chị sống triển nở…

Chức năng bình luận bị tắt ở Ứng Tuyển